Kancelář

P1110409 miniRNDR. JIŘÍ LOŠŤÁK, PH.D. vystudoval Přírodovědeckou fakultu UP Olomouc (Matematika-Fyzika, Výpočetní technika), kde získal v roce 1989 doktorát (RNDr.). Je asolventem Českého institutu pro marketing (CIMA). Studoval Brno Business School PF VUT Brno (MBA Nottingham Trend University) a v roce 2018 dokončil doktorandské studium na VŠB - TU Ostrava obor Podniková ekonomika a management (Ph.D.). Od roku 2020 je na částečný úvazek zaměstnán jako odborný asistent na VŠB - TU Ostrava (Ekonomická fakulta).

Franchisingu se věnuje od roku 1998. V roce 2004 otevřel svoji poradenskou kancelář v Olomouci. V témže roce se stal řádným členem České asociace franchisingu. Je dlouholetým členem Správní rady ČAF. Poskytuje služby v oblasti poradenství v celé České a Slovenské republice. Je garantem projektu ŠKOLA FRANCHISINGU. V roce 2022 získal ocenění ČAF Cena za podporu a rozvoj franchisingu.

Kancelář pracuje na významných franchisingových projektech, podílí se na vstupu zahraničních franchisingových systémů do ČR a působí v oblasti presentací na seminářích, konferencích a veletrzích, čímž přispívá k popularizaci franchisingu mezi odbornou i laickou veřejností.

Poradenská kancelář se specializuje na:

  • Vývoj franchisových konceptů (analýza podnikatelského záměru, metodické vedení, dokumentace know-how, příprava manuálů, návrhy právních dokumentů, doporučení postupů při jednání o prodeji franchisových a master-franchisových licencí v ČR i v zahraničí, odhad úspěšnosti konceptu, řešení sporů – medializace, zdokonalování a rozvoj fungujících franchisových konceptů, kaučing manažerů sítě, aj.)
  • Přednáškovou činnost (pro studenty VŠ, MBA, Ph.D., kurzy franchisingu / ŠKOLA FRANCHISINGU, konference, ...)
  • Export a import franchis (spolupráce s AVEX Systems a Franchise Pool International - příprava, asistence při jednáních, posouzení kvality konceptu, průzkum trhu, vyjednávání o cenách licencí, srovnávací testy, odhad úspěšnosti v ČR a SR, úprava zahraničních konceptů pro ČR a SR, překlady manuálů, aj.)

Poradenská kancelář má za sebou řadu úspěšných projektů:

Svým klientům nabízí vlastní know-how v oblasti zpracování:

  • Základní analytická studie Analyzuje aktuální stav společnosti zájemce a definuje stav připravenosti společnosti pro realizaci franchisového projektu, jeho vhodnost pro ČR, SR, srovnává projekt s již existujícími podobnými koncepty, slouží jako podklad pro rozhodnutí zájemce o realizaci projektu, upozorňuje na legislativní podmínky a zvláštnosti pro konkrétní obor podnikání, doporučuje postup a termíny pro fáze projektu, stanoví odhad nákladů pro klienta na franchisový projekt.
  • Provozní příručka franchisanta / MANUÁL Kompletní popis know-how pro franchisanta, členěné do kapitol, doplněné datovými nosiči, které umožňují rychlou orientaci v problematice, vše v tištěné i elektronické verzi s multimediálními funkcemi pro užití v rámci interního informačního systému franchisora - snadná aktualizace a komunikace s franchisantem.
  • Systémová příručka franchisora / MANUÁL Kompletní popis principů řízení franchisové sítě pro účely expanze na zahraniční trhy, definování vztahů a pravidel komunikace mezi franchisorem a master-franchisantem, popisy funkcí a postupů pro řízení a rozvoj sítě v dané oblasti / státu.

Výsledkem je kvalitní franchisingová dokumentace, která poskytovateli i příjemci umožní vzájemnou komunikaci a snadnou aplikaci ověřeného know-how daného systému v ČR a příp. i v zahraničí.

Kancelář spolupracuje s řadou odborníků, kteří jsou špičkami ve svých oborech (právo, ekonomika, průzkum trhu, statistika, grafika,...).

 

Kancelář vyvinula ve spolupráci s Nakladatalstvím Olomouc speciální webovou aplikaci "e-HandBook" pro iOS, Android, PC, apod., která umožňuje snadnou a bezpečnou správu franchisové dokumentace pro franchisora. Franchisantovi pak umožňuje velmi rychlý přístup ke všem potřebným informacím pro řízení franchisového podniku ... prostě a jednoduše ... umožňuje franchisantovi mít z podnikání radost!

 

Kancelář vyvinula ve spolupráci se softwarovu firmou INFLEX s.r.o. (ww-inflex.cz) webovou aplikaci, která zjednodušuje práci managementu franchisora, příp. masterfranchisanta. Jde o automatizovaný systém, který umí přiřadit otázce relevantní odpověď. Jinými slovy, slouží pro vyhledávání odpovědí na otázky, které se stále opakují a management zdržují od práce. Tazatel položí otázku do systému a ten ihned najde nejlépe vyhovující odpověď a pokud nenajde, požádá systém o odpověď příslušného manažera. Manažer tedy odpovídá pouze jednou a pak už je odpověď v systému, tj. je kdykoliv k dispozici. Jde o jednoduchý, ale velmi účinný systém.

Naši partneři